UAB „Promostar“ paslaugų teikimo ir bilietų grąžinimo taisyklės

Paskutinį kartą atnaujinta 2022-09-06

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Promostar“, j. a. k. 300633425, (toliau – „Bendrovė“) paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) įtvirtina taisykles ir nuostatas, kurių pagrindu Bendrovė teikia paslaugas interneto svetainėje https://www.manobilietas.lt/ (toliau – „Svetainė“) užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. Birželio 25 d. nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo, kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Bendrovė veikia Lietuvos Respublikoje, adresu: Šv. Ignoto g. 16, LT-01144 Vilnius.

 2. Bendrovė Svetainėje tiesiogiai teikia paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, parduodama bilietus į renginius, suteikdama galimybę Svetainėje bilietus pardavinėti ir kitiems pardavėjams/renginių organizatoriams. Bendrovė gali teikti ir papildomų paslaugų (toliau – „Paslaugos“).

 3. Teikdama Paslaugas Bendrovė vadovaujasi Taisyklėmis, vidiniais Bendrovės dokumentais ir reikalavimais bei visais Bendrovės veiklai aktualiais teisės aktais. Visi asmenys, naudojantis Bendrovės Paslaugas, privalo susipažinti su Taisyklėmis. Taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises juridiniams asmenims yra taikomos tik tais atvejais, kai Bendrovė aiškiai išreiškia tokią aplinkybę arba šalys dėl to atskirai susitaria. Visos Taisyklėse nurodytos pareigos juridiniams asmenims yra taikomos be jokių išimčių.

 4. Naudodami Paslaugas asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su Taisyklėmis ir turi pareigą jų laikytis. Asmeniui nesusipažinus ar atsisakant susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis – Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.

 5. Taisyklių sąlygos yra kiekvieno Bendrovės su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kurie naudojasi Paslaugomis, sudarytos sutarties sąlygų dalis.

 6. Bendrovė turi teisę, bet kuriuo metu keisti, papildyti ar panaikinti Taisykles. Taisyklių pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje.

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 1. Bendrovei bilietus, kuponus ir pan. (toliau – Bilietai), parduodant į pačios Bendrovės organizuojamus renginius

Bendrovė nustato kainas, teikimo sąlygas, žiūrovų vietas, renginių datą ir laiką ir yra atsakinga už Paslaugų kokybę. Bendrovės Svetainėje parduodant bilietus, kuponus ir pan., į kitų asmenų organizuojamus renginius, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų paslaugų teikimo sąlygų ir neprisiima atsakomybės už tokių paslaugų kokybę. Bendrovė atsako tik už tiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl Bendrovės kaltės.

 1. Bendrovė nenustato paslaugų teikimo sąlygų kitų asmenų organizuojamiems renginiams. Apie tokias sąlygas Bendrovę informuoja jas teikiantys asmenys ir jos yra privalomos asmeniui, kuris naudojasi Bilietais. Informacija apie tokias paslaugų teikimo sąlygas Bendrovė skelbia Svetainėje arba tiesiogiai pasikreipus į Bendrovę su klausimu dėl konkrečių paslaugų teikimo sąlygų nurodymo, paaiškinimo ar patikslinimo. Į Bendrovę kreipiantis telefonu už skambutį gali būti taikomas papildomas mokestis, kuriuos dydis yra skelbiamas Svetainėje. Svetainėje taip pat yra nurodomas kontaktinis Bendrovės numeris ir konsultacijų laikas.

 2. Asmenys įsigiję ar besinaudojantys Bilietais sutinka su visomis organizatorių paskelbtomis naudojimo sąlygomis. Už naudojimosi sąlygų nesilaikymą asmenims Bendrovė arba paslaugų tiekėjas gali taikyti Taisyklėse ir teisės aktuose numatytas nuobaudas.

 3. Bilietai yra parduodami Svetainėje, kurios nustatymai ir funkcionalumas užtikrina lygas galimybes Bilietus įsigyti visiems asmenims, tačiau kiekvienu atveju Bendrovė turi teisę nustatyti limitą kiek bilietų gali įsigyti vienas asmuo. Bendrovė turi teisę asmenims paskirti ne automatiniu būdu pagal komercinius pasiūlymus ar užsakymus. Bilietai asmenims perduodami būdais, kurie yra nurodyti Svetainėje ir gali būti keičiami. Taip pat Svetainėje nurodomas laikas per kiek laiko asmuo gaus bilietus pasirinkęs konkretų pristatymo būdą.

 4. Bilietai asmenims perduodami ir yra galiojantys tik asmenims sumokėjus visą nurodytą Bilietų kainą su mokesčiais. Informacija apie kainas ir mokesčius pateikiama Svetainėje arba Bendrovei pateikus tiesioginį užklausimą.

 5. Už Paslaugas galima atsiskaityti eurais Bendrovės internetinėje Svetainėje arba, Bendrovei sutinkant, užsisakius išankstinę sąskaitą. Bendrovė gali nustatyti ir papildomų būdų apmokėti už Paslaugas. Be to, esant svarbioms aplinkybėms – Bendrovė pasilieka teisę riboti atsiskaitymo būdus.

 6. Asmenims pateikus neteisingą savo kontaktinę ar finansinę informaciją, Bendrovė turi teisę panaikinti tokią informaciją pateikusio asmens užsakymą.

 7. Bendrovė turi teisę keisti Taisykles arba nustatyti papildomų reikalavimų informuodama apie tai viešai, Svetainėje ar tiesiogiai kreipdamasi į asmenis.

 8. Bendrovė turi teisę sustabdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą dėl svarbių priežasčių.

 9. Bendrovė turi teisę nutraukti ar sustabdyti Paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėja Taisykles, teisės aktus ar jo veiksmai neatitinka viešosios tvarkos, geros moralės kriterijų ir visuotinai priimtų bendrųjų elgesio normų.

BENDROVĖS IR ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Bendrovės teisės ir pareigos:

  1. teikti paslaugas vartotojams laikantis teisės aktų reikalavimų;

  2. garantuoti, kad Bendrovei teikiant paslaugas tiesiogiai vartotojams būtų teikiamos tik saugios, tinkamos kokybės paslaugos;

  3. prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį, suteikti vartotojui būtiną teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį;

  4. per trumpiausia įmanomą laiką asmenims pateikti atsakymus į paklausimus ir bendradarbiauti su besikreipiančiais asmenimis.

  5. laikytis visų Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir naudotis teisės aktuose įtvirtintomis teisėmis.

 2. Asmenų pareigos:

  1. atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartu laiku ir tvarka;

  2. laikytis Taisyklių, teisės aktų ir viešai Bendrovės ar paslaugų tiekėjo nurodytų reikalavimų ir sąlygų;

  3. Bendrovei teikti teisingus asmeninius ir finansinius duomenis;

  4. Kitų renginiuose dalyvaujančių asmenų atžvilgiu laikytis įprastų elgesio taisyklių

 3. Asmenų teisės:

  1. savo nuožiūra ir pasirinkimu įsigyti siūlomas Paslaugas;

  2. gauti valstybine kalba teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie siūlomas paslaugas, jų kainas;

  3. iš Bendrovės gauti viešai Bendrovės skelbiamą informaciją;

  4. naudotis kitomis teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

 

TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ

 1. Asmenims pažeidusiems Taisyklių arba teisės aktų reikalavimus Bendrovė gali taikyti šiame skyriuje numatytas poveikio priemones:

  1. nutraukti Paslaugų teikimą;

  2. atšaukti asmens Bilietų užsakymą ir/ar Bilietus;

  3. valstybės institucijoms perduoti asmenų asmens duomenis;

  4. gintis savo interesus kitais teisėtais būdais.

 2. Asmenims pažeidusiems Taisykles, teisės aktus ar kitus Bendrovės ar organizatorių viešai paskelbtus reikalavimus, nėra atlyginami jokie nuostoliai, jeigu tokie kiltų Bendrovei pasinaudojus 20 punkte įtvirtintomis teisėmis.

 3. Bendrovė nėra atsakinga už kitų asmenų organizuojamų renginių sąlygų pakeitimą (laiko, vietos ir pan.). Pirkėjai patys iki renginio pradžios turi pareigą domėtis ar nėra pasikeitimų dėl sąlygų, o Bendrovė atsakinga už tokios informacijos skleidimą.

 4. Platinant Bilietus į kitų asmenų organizuojamus renginius informaciją apie šiuos renginius Bendrovei pateikia kiti asmenys, dėl šios priežasties kitų asmenų veiksmai gali įtakoti galimybę paskelbti teisingą informaciją apie paslaugų teikimo skirtumus skirtingiems asmenims. Bendrovė nėra atsakinga už kito asmens perduotos informacijos neteisingumą ar netikslumą.

 

BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 1. Bendrovė nekeičia Bilietų ir už juos negrąžina pinigų, jeigu Bilietas yra pavogtas, pametamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas. Asmenys dėl tokių Bilietų turi teisę tiesiogiai kreiptis į paslaugas teikiančius asmenis, kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis parduodant Bilietus. Jeigu Bendrovė renginį organizuoja tiesiogiai – tokios pretenzijos gali būti reiškiamos tiesiogiai Bendrovei.

 2. Bilietai yra keičiami tik išimtiniais atvejais sutinkant Bendrovei. Jeigu Bilietas į konkretų renginį gali būti keičiamas – tokia informacija yra nurodoma Svetainėje kartu nurodant keitimo sąlygas ir mokėtinus papildomus mokesčius.

 3. Organizatoriui, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis parduodant Bilietus, atšaukus renginį – asmenys dėl visų nuostolių atlyginimo privalo kreiptis į tokį organizatorių, kuris yra aiškiai nurodomas Bendrovės platinamuose Bilietuose. Bendrovei renginį organizuojant tiesiogiai – asmenys dėl nuostolių gali kreiptis į Bendrovę.

 4. Organizatoriui ir Bendrovei sutarus pinigus už neįvykusį renginį gali grąžinti ir Bendrovė. Tokiu atveju Bendrovė paskelbia apie Bilietų grąžinimo sąlygas ir tvarką, tačiau negrąžina asmenų sumokėtų papildomų mokesčių, viršijančių Bilietų kainą, dėl kurių grąžinimo asmenys privalo kreiptis tiesiogiai į renginio organizatorių.

 5. Pinigai už Bilietus yra grąžinami tik CK 6.22810 straipsnyje nustatytais atvejais, kai vartotojas Bilietus įgijo elektroninių ryšių priemonėmis ir per 14 dienų atsisako sutarties. Pagal nurodytą nuostatą pinigai yra negrąžinami, kai Bilietas buvo įsigytas laisvalaikio paslaugoms, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis ir kitais CK 6.22810 straipsnyje nustatytais atvejais.

 6. Pinigų grąžinimo ir bilietų keitimo formos yra skelbiamos Svetainėje ir užpildytos turi būti siunčiamos Svetainėje nurodytu el. paštu.

 7. Prašymą grąžinti pinigus privalo pateikti už Bilietus sumokėjęs asmuo.

 8. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

 9. Asmenų prašymai dėl pinigų grąžinimo privalo būti išnagrinėti per 15 dienų nuo prašymo gavimos dienos. Prašymams esant pagrįstiems – pinigai taip pat privalo būti grąžinami per 15 dienų nuo prašymo gavimos dienos.

 10. Asmenys neturi teisės jokia forma kopijuoti Svetainės turinio ir kitų Bendrovei ar Bendrovės partnerių intelektinės nuosavybės.

 11. Asmenys pirkdami Paslaugas privalo išsamiai susipažinti su Paslaugos tiekimo sąlygoms, o kilus bet kokiems neaiškumams kreiptis į Bendrovę dėl papildomos informacijos.

 12. Bendrovė neatsako už trikdžius ir problemas, kurie asmenims gali kilti naudojantis Svetaine.

SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS KRITERIJAI

 1. Nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų Paslaugų teikimo sąlygos gali būti skirtingos įvairioms vienodais požymiais susijusioms asmenų grupėms (moksleiviai, studentai, pensininkai ir kt.). Taip pat nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų Paslaugų reikimo sąlygos gali skirtis ir priklausomai nuo perkamų bilietų kiekio, laiko iki renginio pradžios kada perkami bilietai.

 2. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygos gali susiklostyti ir dėl kitų teisės aktuose ar šiuose Taisyklėse nurodytų aplinkybių.

PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS IR NUOLAIDOS

 1. Visi papildomi mokesčiai taikytini įgyjant Paslaugas būna nurodomi Svetainėje ir yra aiškiai atskleisti prieš patvirtinant pirkimą ir be to yra aiškiai matomi atliekant mokėjimą.

 2. Bendrovė gali sudaryti galimybę rezervuoti bilietus už papildomą mokestį.

 3. Asmenims sutinkant Bendrovė gali teikti ir kitas įvairias paslaugas, kurios apmokamos atskirai sutartais mokesčiais.

 4. Bendrovė turi teisę už Paslaugas ar Bilietus mokėtinoms sumoms taikyti įvairias nuolaidas ar nemokamai. Informacija apie akcijas ir nuolaidas teikiama Svetainėje arba kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

KITOS SĄLYGOS

 1. Bendrovė savo ar kitų asmenų teikiamoms paslaugoms neteikia jokių didesnių garantijų nei teisės aktuose nustatyti privalomi reikalavimai, t. y., garantijos yra taikomos pačia mažiausia teisės aktų leidžiama apimtimi Bendrovės naudai. Bendrovė atskirais atvejais turi teisę savo pasirinkimu suteikti didesnės apimties garantiją, kai tą aiškiai išreiškia savo pasirinkta forma.

 2. Visi asmenų ir Bendrovės ginčai sprendžiami derybų būdu, tačiau jeigu ginčo nepavyksta išspręsti taikiai – ginčai sprendžiami tokius ginčus nagrinėjančių atitinkamų valstybės institucijų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 3. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt