UAB „Promostar“ paslaugų teikimo ir bilietų grąžinimo taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Atnaujinta 2023-12-12


 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. UAB „Promostar“ (toliau – Bendrovė) paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias sąlygas, pagal kurias Bendrovė teikia asmenims Taisyklių 1.2. punkte nurodytas paslaugas.

  2. Bendrovė interneto svetainėje www.manobilietas.lt (toliau – Svetainė) parduoda bilietus į pačios Bendrovės ir kitų renginių organizatorių organizuojamus renginius ir teikia su tuo susijusias paslaugas, parduoda dovanų kuponus, skirtus įsigyti Svetainėje Bendrovės parduodamus bilietus į renginius, bei teikia (gali teikti) ir kitas paslaugas (toliau – Paslaugos).

  3. Taisyklės yra Bendrovės teikiamų Paslaugų sąlygų sudėtinė dalis. Be Taisyklių, Paslaugų sąlygas taip pat gali nustatyti konkretaus Bendrovės organizuojamo renginio taisyklės (toliau – Renginio taisyklės) bei privalomosios teisės aktų nuostatos.

  4. Visi asmenys, pageidaujantys pasinaudoti Paslaugomis, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis. Bendrovė neteikia Paslaugų asmenims, nesusipažinusiems su Taisyklėmis ir (ar) neįsipareigojusiems jų laikytis.

  5. Vienas Taisyklių tikslų yra užkrinti vartotojų, kuriais yra laikomi fiziniai asmenys, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantys sudaryti ar sudarantys sutartis, teises. Dėl šios priežasties ne vartotojams, pavyzdžiui, juridiniams asmenims, Taisyklių nuostatos, kurios skirtos nustatyti būtent vartotojams palankesnes sąlygas, pavyzdžiui, Taisyklių 7.1.-7.4. punktuose nustatyta ginčų sprendimo tvarka, nėra taikomos.

 2. BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  1. Nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, Paslaugų teikimo sąlygos gali skirtis įvairioms vienodais požymiais apibūdintoms asmenų grupėms, pavyzdžiui, vaikams, moksleiviams, studentams, senatvės pensininkams ir pan. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali priklausyti, pavyzdžiui, nuo perkamo bilietų į renginius kiekio ir laiko, bei kitų Taisyklėse ir teisės aktuose nurodytų aplinkybių.

  2. Paslaugų kainos ir papildomi mokesčiai, nuolaidos bei akcijos skelbiami Svetainėje prie konkrečios Paslaugos aprašymo.

  3. Galimi Paslaugų kainos ir papildomų mokesčių apmokėjimo (atsiskaitymo) būdai skelbiami Svetainėje prie konkrečios Paslaugos aprašymo. Šie apmokėjimo (atsiskaitymo) būdai sudaro Bendrovei būtinas technines sąlygas tinkamai suteikti asmenims Paslaugas, pavyzdžiui, automatiniu būdu apskaityti (matyti) asmens užsakymą ir suformuoti jam perkamą bilietą į renginį. Dėl šios priežasties asmenys turėtų naudotis Svetainėje prie konkrečios Paslaugos aprašymo nurodytais apmokėjimo (atsiskaitymo) būdais, o naudodamasis nenumatytais apmokėjimo (atsiskaitymo) būdais, pavyzdžiui, tiesiogiai atlikdamas pavedimą į Bendrovės banko sąskaitą, prisiimą visą riziką ir neigiamas pasekmes, kad Paslauga jam bus nesuteikta ar suteikta netinkamai. Bendrovė turi teisę neteikti Paslaugų asmenims, kurie už Paslaugas apmoka (atsiskaito) ne konkrečiu atveju Svetainėje nurodytais apmokėjimo (atsiskaitymo) būdais.

  4. Bendrovės parduodami bilietai į renginius ir dovanų kuponai yra elektroniniai. Bilietai ir dovanų kuponai nėra vardiniai, tai yra tai yra be juos įsigijusio asmens identifikavimo biliete ar kupone.

  5. Tais atvejais, kai Bendrovė bilietus parduoda į pačios Bendrovės organizuojamus renginius, Bendrovė nustato šių renginių teikimo sąlygas, datą, laiką ir trukmę, lankytojų vietas, bilietų kiekį ir kainas bei kitas renginių sąlygas ir yra atsakinga už tokius renginius ir jų kokybę.

  6. Tais atvejais, kai Bendrovė bilietus parduoda į kitų renginių organizatorių organizuojamus renginius, Bendrovė nenustato jokių šių renginių teikimo sąlygų ir dėl to nėra atsakinga už tokius renginius ir jų kokybę. Šiais atvejais Bendrovė veikia tik kaip bilietų platintoja, o už renginius ir jų kokybę visiškai atsako šių renginių organizatoriai.

  7. Kiekvieno renginio, į kurį bilietus parduoda Bendrovė, organizatorius ir konkrečios renginio esminės sąlygos yra nurodyti Svetainėje prie šio renginio aprašymo. Visi asmenys, pageidaujantys įsigyti bilietų į konkrečius renginius, privalo susipažinti su šių renginių sąlygomis bei Renginių taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis. Bendrovė neparduoda (neplatina) bilietų asmenims, nesusipažinusiems su pageidaujamų lankyti renginių sąlygomis bei Renginių taisyklėmis ir (ar) neįsipareigojusiems jų laikytis.

  8. Asmenys, įsigiję Bendrovės parduodamus bilietus į renginius, privalo laikyti šių Renginių taisyklių, gerbti kitus jų lankytojus bei paisyti visuotinai žinomų ir priimtinų elgesio normų. Asmenims, nesilaikantiems šios nuostatos, Bendrovė ir renginių organizatoriai gali taikyti netinkamam elgesiui proporcingas poveikio priemones, pavyzdžiui, kraštutiniu atveju neįleisti į renginį ar iš jo pašalinti.

 3. BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

  1. Bilietai yra parduodami Svetainėje, kurios nustatymai ir funkcionalumas užtikrina lygias galimybes įsigyti bilietus visiems asmenims. Ši nuostata neriboja Bendrovės ir renginių organizatorių teisės nustatyti bilietų skaičiaus, kurį gali įsigyti vienas asmuo, limitą. Bendrovė ir renginių organizatoriai taip pat turi teisę paskirti bilietus asmenims neautomatiniu būdu pagal komercinius pasiūlymus ar užsakymus.

  2. Bilietų į konkrečius renginius kaina ir susiję mokesčiai, galimi bilietų apmokėjimo ir pristatymo būdai bei priemonės, įsigyti bilietus pageidaujančių asmenų užsakymo metu Bendrovei pateiktini duomenys ir kitos bilietų įsigijimo sąlygos yra nurodomos Svetainėje prie tų konkrečių renginių aprašymo.

  3. Laikoma, kad sutartis dėl bilieto įsigijimo į konkretų renginį yra sudaryta nuo to momento, kai Bendrovė išsiunčia bilietą asmeniui užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu, nebent konkrečiu atveju Svetainėje būtų nurodyta kitaip. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad asmuo nurodytų teisingą savo elektroninio pašto adresą, taip pat įsitikintų, jog turi visas technines galimybes gauti bilietą šiuo adresu.

  4. Bendrovei išsiuntus bilietą asmeniui užsakymo metu nurodytu elektrinio pašto adresu, visa atsakomybė už bilieto išsaugojimą ir bilieto praradimo ar sugadinimo rizika tenka šiam asmeniui. Dėl šios priežasties Bendrovė nekeičia bilieto ir negrąžina asmeniui už bilietą sumokėtos kainos ir kitų mokesčių bei neatlygina jokių asmens nuostolių, jeigu, pavyzdžiui, asmuo bilietą pameta arba iš jo bilietas yra pavagiamas ar kitaip pasisavinamas. Dėl to, pavyzdžiui, nerekomenduojama socialiniuose tinkluose ar kitu viešu būdu skelbti įsigyti bilieto vaizdo, nes tai gali sudaryti galimybes kitiems asmenims bilietą nukopijuoti ir panaudoti.

  5. Griežtai draudžiama bilietus kopijuoti ar bet kokiu kitu būdu dauginti bei platinti. Pasekmes ir atsakomybę už šiuos veiksmus nustato ne tik Taisyklės bei Renginių taisyklės, bet ir Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.

  6. Bendrovės parduodami bilietai nėra vardiniai, todėl, pavyzdžiui, bilieto praradimo ar dauginimo ir platinimo atveju į konkretų renginį įleidžiamas tas asmuo, kuris pirmas pateikia tą bilietą (jo kopiją) renginio organizatoriui.

  7. Bilietai nekeičiami ir už juos sumokėta kaina bei kiti mokesčiai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai konkretus renginys, į kuriuos šie bilietai įsigyti, yra atšaukiamas arba perkeliamas. Dėl to bilietai nekeičiami ir už juos sumokėta kaina bei kiti mokesčiai negrąžinami esant kitoms aplinkybėms, tiek priklausančioms nuo bilietus įsigijusių asmenų, pavyzdžiui, pasikeitusių asmenų norų, poreikių ir galimybių, tiek ir nuo jų nepriklausančioms, pavyzdžiui, bilietų pažeidimo ar praradimo. Ši nuostata neriboja Bendrovės ir renginių organizatorių teisių konkrečiu atveju bet kuriuo metu nuspręsti pakeisti bilietus ar grąžinti už juos sumokėtą kainą ir kitus mokesčius ir kitais atvejais; apie tokį sprendimą ir jo sąlygas skelbiama Svetainėje prie konkretaus renginio aprašymo.

  8. Tuo atveju, kai renginį, kuris buvo atšauktas ar perkeltas, organizuoja Bendrovė, bilietus keičia ar už juos sumokėtą kainą ir kitus mokesčius grąžina Bendrovė. Kiekvienu konkrečiu atveju bilietų keitimo ar už juos sumokėtos kainos ir kitų mokesčių grąžinimo tvarka ir prašymų formos skelbiamos Svetainėje. Prašymus pakeisti bilietus ar grąžinti už juos sumokėtą kainą ir kitus mokesčius turi teisę pateikti tik bilietus įsigiję asmenys. Šių asmenų prašymus Bendrovė išnagrinėja ir dėl jų priima sprendimus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po prašymų gavimo dienos. Jeigu Bendrovė šiuos prašymus pripažįsta pagrįstais, bilietų kaina ir kiti sumokėti mokesčiai asmenims grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po šių prašymų gavimo dienos. Bilieto kaina ir kiti sumokėti mokesčiai asmeniui grąžinami į tą banko sąskaitą, iš kurios atliktas mokėjimas už bilietą, nebent asmuo aiškiai nurodytą kitą banko sąskaitą; bilietų kaina ir kiti sumokėti mokesčiai grynaisiais pinigais negrąžinami.

  9. Tuo atveju, kai renginį, kuris buvo atšauktas ar perkeltas, organizuoja ne Bendrovė, o kitas renginių organizatorius, bilietus keičia ar už juos sumokėtą kainą ir kitus mokesčius grąžina šis organizatorius pagal savo nustatytas sąlygas ir tvarką; asmenys su prašymais tiesiogiai kreipiasi į šį renginių organizatorių. Tam tikrais atvejais renginių organizatorius, kurio organizuojamas renginys buvo atšauktas ar perkeltas, gali pavesti Bendrovei valdyti bilietų keitimo ar už juos sumokėtos kainos ir kitų mokesčių grąžinimo procedūras, tačiau už šiuos įsipareigojimus atsakingu prieš asmenis vis tiek išlieka pats renginių organizatorius.

 4. DOVANŲ KUPONŲ ĮSIGIJIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

  1. Bendrovės parduodami dovanų kuponai suteikia teisę jų turėtojams įsigyti tik Svetainėje Bendrovės parduodamus bilietus į renginius. Dovanų kuponai nėra keičiami į pinigus.

  2. Dovanų kuponų nominalai: 20 Eur, 30 Eur, 40 Eur, 50 Eur, 60 Eur, 70 Eur, 80 Eur, 90 Eur, 100 Eur, 110 Eur, 120 Eur, 130 Eur, 140 Eur, 150 Eur.

  3. Dovanų kuponas galioja 1 (vienerius) metu nuo įsigijimo (pirkimo) dienos (žr. Taisyklių 4.7. p.), nebent konkrečiu atveju dovanų kupone būtų nurodytas kitoks galiojimo terminas.

  4. Vienas dovanų kuponas gali būti panaudotas kelių pirkimų metu, tai yra įsigyjant ne vieną bilietą, jeigu kupono vertė viršija bilieto kainą ir su juo susijusius mokesčius. Tačiau vieno pirkimo metu galima panaudoti tik vieną dovanų kuponą.

  5. Jeigu pirkimo metu panaudojama ne visa dovanų kupono vertė, likusi nepanaudota vertė nėra grąžinama (tačiau gali būti panaudota kito pirkimo metu), o praėjus 1 (vieneriems) metams nuo šio kupono įsigijimo (pirkimo) dienos, nepanaudota kupono vertė yra anuliuojama.

  6. Jeigu pirkimo metu bilieto (bilietų) kaina ir su juo (jais) susiję mokesčiai viršija dovanų kupono vertę, kupono turėtojas turi primokėti skirtumą.

  7. Laikoma, kad sutartis dėl dovanų kupono įsigijimo (pirkimo) yra sudaryta nuo to momento, kai Bendrovė išsiunčia kuponą asmeniui užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu, nebent konkrečiu atveju Svetainėje būtų nurodyta kitaip. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad asmuo nurodytų teisingą savo elektroninio pašto adresą, taip pat įsitikintų, jog turi visas technines galimybes gauti dovanų kuponą šiuo adresu.

  8. Bendrovei išsiuntus dovanų kuponą asmeniui užsakymo metu nurodytu elektrinio pašto adresu, visa atsakomybė už kupono išsaugojimą ir kupono praradimo ar sugadinimo rizika tenka šiam asmeniui. Dėl šios priežasties Bendrovė nekeičia dovanų kupono ir negrąžina asmeniui už kuponą sumokėtos kainos bei neatlygina jokių asmens nuostolių, jeigu, pavyzdžiui, asmuo dovanų kuponą pameta arba iš jo kuponas yra pavagiamas ar kitaip pasisavinamas. Dėl to, pavyzdžiui, nerekomenduojama socialiniuose tinkluose ar kitu viešu būdu skelbti įsigyto dovanų kupono vaizdo, nes tai gali sudaryti galimybes kitiems asmenims kuponą nukopijuoti ir panaudoti.

  9. Griežtai draudžiama dovanų kuponus kopijuoti ar bet kokiu kitu būdu dauginti bei platinti. Pasekmes ir atsakomybę už šiuos veiksmus nustato ne tik Taisyklės, bet ir Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.

  10. Dovanų kuponą įsigijęs asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties dėl kupono įsigijimo sudarymo dienos (žr. Taisyklių 4.7. p.) savo nuožiūra atsisakyti sutarties ir atgauti už kuponą sumokėtą kainą (pinigus), jeigu dovanų kuponas visiškai ar iš dalies nėra panaudotas. Norėdamas atsisakyti sutarties, dovanų kuponą įsigijęs asmuo pateikia Bendrovei laisvos formos rašytinį pranešimą apie sutarties atsisakymą ir prašymą grąžinti sumokėtus pinigus. Bendrovė pinigus asmeniui grąžina ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asmens rašytinio pranešimo gavimo dienos. Pinigai grąžinami į tą banko sąskaitą, iš kurios atliktas mokėjimas už dovanų kuponą, nebent asmuo aiškiai nurodytų kitą banko sąskaitą; dovanų kupono kaina grynaisiais pinigais negrąžinama.

 5. BENDROSIOS ASMENŲ IR BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Asmenys turi teisę:

   1. Savo nuožiūra įsigyti ir naudoti Paslaugas;

   2. Gauti saugias ir tinkamos kokybės Paslaugas;

   3. Gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie Paslaugas;

   4. Gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką;

   5. Savo nuožiūra naudotis kitomis Taisyklėse, Renginių taisyklėse ir teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

  2. Asmenys turi pareigą:

   1. Prieš įsigydami Paslaugas, nuodugniai susipažinti su Paslaugų savybėmis, teikimo tvarka bei sąlygomis, Taisyklėmis bei Renginių taisyklėmis, taip pat kreiptis į Bendrovę, jei kyla neaiškumų ar reikia papildomos informacijos;

   2. Pateikti Bendrovei teisingą informaciją, reikalingą Paslaugų įsigijimui ir naudojimui;

   3. Laiku ir tinkamai atsiskaityti už Paslaugas;

   4. Gerbti kitus renginių lankytojus bei paisyti visuotinai žinomų ir priimtinų elgesio normų;

   5. Laikytis kitų Taisyklių, Renginių taisyklių bei teisės aktų reikalavimų.

  3. Bendrovė turi teisę:

   1. Imtis proporcingų poveikio priemonių prieš Taisyklių, Renginių taisyklių bei teisės aktų reikalavimus pažeidusius asmenis;

   2. Ginti savo teises ir teisėtus interesus kitomis Taisyklėse, Renginių taisyklėse ir teisės aktuose numatytomis priemonėmis ir būdais.

  4. Bendrovė turi pareigą:

   1. Suteikti asmenims teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie Paslaugas;

   2. Teikti asmenims saugias ir tinkamos kokybės Paslaugas;

   3. Laikytis kitų Taisyklių, Renginių taisyklių bei teisė aktų reikalavimų.

 6. ATSAKOMYBĖ

  1. Asmenys ir Bendrovė atsako Taisyklių, Renginių taisyklių ir teisės aktų nustatytais atvejais, tvarka ir apimtimi.

  2. Asmenims, pažeidusiems Taisyklių, Renginių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus, Bendrovė, be kita ko, gali taikyti tokias pažeidimui proporcingas poveikio priemones:

   1. Neteikti asmenims Paslaugų, sustabdyti ar nutraukti jau teikiamų Paslaugų teikimą, pavyzdžiui, neparduoti asmenims bilietų, neįleisti jų į renginius ar iš jų pašalinti;

   2. Apie asmens padarytus ar įtariamus pažeidimus informuoti teisėsaugos ir kitas institucijas;

   3. Taikyti kitas Taisyklėse, Renginių taisyklėse ir teisės aktuose nustatytas poveikio priemones.

  3. Bendrovei pagrįstai pasinaudojus Taisyklių, Renginių taisyklių ir teisės aktų jai suteiktomis teisėmis, Bendrovė nėra atsakinga asmenims už šių teisių įgyvendinimu jiems kilusias neigiamas pasekmes.

  4. Bendrovė nėra atsakinga už kitų renginių organizatorių, į kurių renginius Bendrovė bilietus parduoda Svetainėje, renginių sąlygas ir kokybę, Svetainėje pateikiamą informaciją apie šiuos renginius, taip pat renginių atšaukimą ar perkėlimą. Šiais atvejais atsakingais yra tų konkrečių renginių organizatoriai.

  5. Bendrovė nėra atsakinga už techninius trikdžius ir problemas, kurios gali kilti asmenims naudojantis Svetaine, bei šių techninių trikdžių ir problemų asmenims sukeltas neigiamas pasekmes.

 7. KITOS SĄLYGOS

  1. Asmuo, manantis, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Paslaugomis, turi teisę kreiptis į Bendrovę, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai.

  2. Asmuo, manantis, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Paslaugomis, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Bendrovę ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai asmuo tiesiogiai kreipiasi į teismą. Asmuo privalo kreiptis į Bendrovę ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

  3. Bendrovė privalo neatlygintinai išnagrinėti asmens kreipimąsi ir, kai nesutinka su asmens reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo asmens kreipimosi gavimo dienos, pateikti asmeniui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Bendrovės atsakymo asmeniui. Asmenų kreipimusis Bendrovė nagrinėja neatlygintinai.

  4. Kilus vartojimo ginčui, asmuo, kurio netenkina Bendrovės atsakymas, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius; interneto svetainės adresas www.vvtat.lt; Elektroninio ginčų sprendimo platformos interneto svetainės adresas www.ec.europa.eu/odr), kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai, pateikdamas prašymą raštu ar elektroniniu būdu. Asmuo turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ne vėliau negu per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Bendrovę.

  5. Taisyklės gali būti keičiamos vienašaliu Bendrovės sprendimu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Tuo atveju, jeigu Taisyklės neatitinka privalomųjų teisės aktų reikalavimų, taikomi šie teisės aktų reikalavimai.

Bendrovės duomenys: UAB „Promostar“, juridinio asmens kodas 300633425, PVM mokėtojo kodas LT100002847516, registruotos buveinės adresas Šv. Ignoto g. 16, LT-01144 Vilnius, tel. +37061855689, el. paštas info@manobilietas.lt. Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pagrindinė Bendrovės komercinė veikla yra renginių organizavimas.